Zasady udostępniania informacji

Dostęp do informacji publicznej

Udostępnianie informacji publicznych nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej następuje na pisemny wniosek zainteresowanego.
Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż
w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, chyba, że:
- informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni, wówczas Zakład powiadamia wnioskodawcę w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia złożenia wniosku,
- w wyniku udostępnienia informacji publicznej poniesione zostaną przez Zakład dodatkowe koszty. W takim przypadku Zakład w ciągu 14 dni zawiadamia wnioskodawcę o wysokości opłaty,
a udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 ni od dnia powiadomienia wnioskodawcy chyba, że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Dostęp do informacji niejawnej
Dokumentacja indywidualna wewnętrzna i zbiorcza wewnętrzna jest udostępniana na wniosek pacjenta, którego wniosek dotyczy, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby przez niego upoważnionej, a w razie śmierci pacjenta – osoby przez niego upoważnionej do uzyskania dokumentacji w przypadku jego zgonu, na miejscu w Szpitalu, za pośrednictwem lekarza prowadzącego.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Wytworzył: Sławomir Brzozowski
Data wytworzenia: 17.04.2009
Dokument oglądany razy: 5 812
Opublikował w BIP: Sławomir Brzozowski
Data opublikowania: 06.05.2009
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj bip.gov.pl