Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Korespondencja
Wszelka korespondencja nadesłana do Zakładu odnotowywana jest w Dzienniku Korespondencyjnym, następnie kierowana do Dyrektora lub odpowiednich komórek organizacyjnych, w celu dalszego załatwienia. Korespondencja wychodząca na zewnątrz podlega ewidencjonowaniu
w Dzienniku Korespondencji Wychodzącej.
Pisma wychodzące na zewnątrz podpisywane są wyłącznie przez Dyrektora lub jego Zastępców.

Załatwienie spraw
Sprawę można załatwić w formie ustnej lub pisemnej. Z rozmów przeprowadzonych z interesantami sporządza się notatki służbowe lub czyni adnotacje w aktach, chyba, że jest przewidziana forma protokołu. Ustne załatwienie sprawy jest stosowane w przypadkach, gdy istnieje łatwość ustnego porozumienia się. W takich przypadkach sporządzana jest notatka zawierająca dane o sposobie załatwienia, komu ją zakomunikowano, datę i podpis osoby załatwiającej.
Wyjaśnień dotyczących świadczeń medycznych udzielają ordynatorzy oddziałów lub lekarze prowadzący.

Załatwianie skarg i wniosków
Dyrektor SPZOZ skargi i wnioski przyjmuje interesantów w godz. 12:00-14:00 we wtorki i czwartki.
SPZOZ w Działdowie dysponuje Pełnomocnikiem Dyrektora ds. Praw Pacjenta. Funkcję tę pełni mgr Anna Olko
nr tel. 0/23 697 22 11 wew. 233

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Wytworzył: Sławomir Brzozowski
Data wytworzenia: 06.05.2009
Dokument oglądany razy: 5 640
Opublikował w BIP: Marcin Piotrowski
Data opublikowania: 31.03.2022
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj bip.gov.pl