SmodBIP

Sposoby stanowienia aktów prawnych

Decyzje w sprawie zatwierdzenia Statutu i Regulaminu Porządkowego, zmian do Statutu, określenia zasad zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego oraz innych zadań wynikających z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654 ze zm.) podejmuje Rada Społeczna.

Dyrektor podejmuje i zatwierdza system aktów prawa wewnętrznego: zarządzenia, regulaminy, instrukcje, polecenia.
Dyrektor przedkłada Radzie Społecznej SPZOZ wnioski dotyczące funkcjonowania placówki.

Rada Społeczna jako organ inicjujący i opiniodawczy Rady Powiatu oraz doradczy Dyrektora przedstawia wnioski i opinie w sprawach dotyczących Zakładu, w drodze podejmowanych uchwał.

Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi przysługuje odwołanie do podmiotu założycielskiego.

Podpisał: Sławomir Brzozowski
Dokument z dnia: 06.05.2009
Dokument oglądany razy: 4 217
Opublikował: Sławomir Brzozowski
Publikacja dnia: 14.09.2012
 
wydruk z dnia: 5.02.2023 // bip.smod.pl